ขอความร่วมมือนักศึกษาตอบประเมินการการเรียนการสอนออนไลน์ ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2565 เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงการสอนของอาจารย์ผู้สอนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วิธีการประเมิน

1.กรอกรหัสนักศึกษาและรหัสบัตรประชาชน ทางช่องซ้ายมือ
2.กดปุ่ม Submit เพื่อเข้าระบบ
3.คลิกเพื่อทำการประเมินในแต่ละรายวิชา